RODO

Unia Europejska wprowadziła wspólne dla wszystkich krajów członkowskich regulacje tak, byśmy wszędzie w Europie byli tak samo chronieni. Dane osobowe są niezwykle cennym dobrem we współczesnym świecie i sposób ich ochrony w dobie zmian technologicznych nie był już wystarczający. Nowe przepisy1 zwane dalej RODO nakładają na podmioty szereg obowiązków, między innymi trzeba informować obywateli, co dzieje się z ich danymi i kto nimi zarządza, czyli jest ich administratorem. Dlatego przekazuję Państwu tę ulotkę, która jest jednorazową informacją, nie wymagającą odpowiedzi.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma Justyna Dworaczek Goldiephoto, ul. Legnicka 4, 41-811 Zabrze, NIP 9691422954, tel. (+48) 607 704 891 │ studio@goldiephoto.pl, Dalej określany jako (Goldiephoto)

 Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych można nawiązać kontakt z Justyną Dworaczek pod adresem wskazanym powyżej.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

  • W celu realizacji zobowiązań i usług świadczonych przez Goldiephoto.
  • W zakresie niezbędnym do wykonywania czynności fotografa i realizacji usługi fotograficznej.
 Jakie dane będą przetwarzane?

Dane, jakie Goldiephoto będzie przetwarzać to, między innymi: wizerunek, imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dokumenty (i ich kopie) i nośniki informacji, konieczne do należytego wywiązania się przez Goldiephoto ze swoich zobowiązań.

 Od kogo Goldiephoto otrzymuje dane?

Udostępniają je Państwo, ale zgodnie z prawem mogą to być również inne źródła.

 Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Będą udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, z którymi Goldiephoto współpracuje i które odpowiednio zobowiążą się do ochrony przekazanych im danych, takimi jak: przedsiębiorcy świadczący usługi rachunkowo-księgowe, laboratoria fotograficzne, itp.

 Jak długo Goldiephoto przechowuje dane osobowe?

Dane będą przechowywane / przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej. Jeżeli dane są zebrane w innym celu niż realizacja umowy, dane te będą przechowywane / przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu. Państwa dane są przechowywane w zabezpieczonych szafach o ograniczonym dostępie (w wersji papierowej)oraz w wersji elektronicznej na zabezpieczonych hasłami i szyfrowaniem nośnikach oraz na serwerach wewnętrznych odpowiednio zabezpieczonych.

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane posiada Goldiephoto?

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Goldiephoto przysługuje prawo zwrócenia się o informacje na temat tych danych, dostęp do nich, o sprostowanie, o przenoszenie danych, usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania w wypadkach określonych przez RODO, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wstąpienia do sądu, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osoby odbywa się z naruszeniem prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje również prawo do jej cofnięcia.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (DZ>U>EU.L.2016.119.1)